Osobitné obchodné podmienky vystavenia a uplatnenia Darčekových balíčkov a poukážok

 I. Základné ustanovenia

 1. Tieto Podmienky upravujú zakúpenie poukážok spoločnosti MEDIKARD s.r.o., so sídlom Hollého 14/D, Prešov 080 01, IČO: 36 469 394, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 12452/P („Poskytovateľ“) prostredníctvom webových stránok Poskytovateľa a ich uplatnenie za účelom úhrady poskytovania zdravotnej starostlivosti Poskytovateľom a prípadne aj ďalšieho tovaru a služieb Poskytovateľa. 
 2. Poskytovateľ je držiteľom platného povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v špecializáciách v rozsahu zapísanom v obchodnom registri a prevádzkuje zariadenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti pod názvom Poliklinika Medikard, ktoré sa nachádzajú na adrese Hollého 14/D, Prešov 080 01, Slovenská republika. („Miesto poskytnutia zdravotnej starostlivosti“).
 3. Darčekový balíček a poukážka (ďalej len „poukážka“) oprávňujú jeho držiteľa na podstúpenie špecifikovaného zdravotného výkonu vykonávaného Poskytovateľom, na ktorý je poukážka vystavená. Cena jednotlivých výkonov, služieb a tovarov je uvedená v cenníku Poskytovateľa, ktorý je k dispozícii v Mieste poskytnutia zdravotnej starostlivosti, ako aj na webových stránkach poskytovateľa.
 4. Podoba poukážky, forma, nominálna hodnota, rozsah služieb a spôsob využitia sú dané rozhodnutím poskytovateľa a týmito osobitnými obchodnými podmienkami.
 5. Poskytovanie zdravotných služieb na základe poukážok je uhrádzané mimo systému zdravotného poistenia.

II. Online nákup darčekových balíčkov a poukážok

 1. V prípade záujmu o zakúpenie poukážky online, objednávateľ na webových stránkach www.medikardshop.sk (a) zvolí poukážku v príslušnej hodnote; (b) v elektronickom formulári správne a pravdivo vyplní a odošle všetky povinne poskytované údaje v rozsahu meno a priezvisko, doručovacia adresa a e-mailová adresa; a (c) vykoná úhradu hodnoty poukážky prevodom na účet poskytovateľa, prípadne iným spôsobom, ak je dostupný. 
 2. Potvrdenie o zakúpení poukážky bude objednávateľovi doručené e-mailom na ním uvedenú adresu spolu s unikátnym kódom priradeným ku každej poukážke. Ak objednávateľ neurčí, že si poukážku vyzdvihne osobne v Mieste poskytnutia zdravotnej starostlivosti, bude mu Poskytovateľom zaslaná len na emailovú adresu. V prípade osobného vyzdvihnutie poukážky, ako aj v prípade zaslania poukážky na emailovú adresu objednávateľa je k poukážke priradený unikátny kód.
 3. Na poukážke môže byť uvedené meno konkrétneho držiteľa alebo poukážka môže byť vystavená bez údajov konkrétnej oprávnenej osoby. Poukážka je prenosná a môže byť využitá akoukoľvek osobou, ktorá poukážku prvý krát uplatní u Poskytovateľa. Ak sa Poukážka vzťahuje na opakované zdravotné služby je prenosná do momentu prvého uplatnenia poukážky jej predkladateľom. Prvým uplatnením poukážky sa rozumie rezervácia termínu prvého zdravotného výkonu na základe poukážky a konzultácia s poskytovateľom zdravotných služieb. Po prvom uplatnení poukážky už poukážku nie je možné preniesť na inú osobu.
 4. Po úhrade objednávateľom vybratej poukážky je záujemcovi e-mailom zaslaný dokument „potvrdenie“ s uvedením informácií súvisiacich s kúpou a uplatnením poukážky. Dokument „potvrdenie“ je záujemcovi zasielaný bezodkladne po pripísaní peňažných prostriedkov na bankový účet poskytovateľa. Dokument „potvrdenie“ obsahuje informácie o rezervácii termínu a konzultácii so zdravotníckym pracovníkom.
 5. Zmluvný vzťah medzi poskytovateľom a objednávateľom vzniká okamihom, kedy je objednávateľovi zo strany poskytovateľa doručené na emailovú adresu objednávateľa „potvrdenie“. Do okamihu doručenia „potvrdenia“ objednávateľovi nie je rezervácia poukážky objednávateľa záväzná pre žiadnu zo strán a objednávateľovi nevzniká právo na vyhradenie ním dopytovaných služieb na základe poukážky ani právo na cenu poukážky uvedenú v cenovej ponuke, t.j. ide o tzv. nezáväznú rezerváciu poukážky. Rezervácia poukážky sa stáva záväznou až okamihom pripísania peňažných prostriedkov na bankový účet poskytovateľa a doručením dokumentu „potvrdenie“ záujemcovi.
 6. E-mailová správa sa považuje za doručenú o 09:00 hod. v deň nasledujúci po jej odoslaní v prípade, ak v tejto lehote nepríde odosielajúcej strane správa o nemožnosti jej doručenia. V prípade, že objednávateľ neobdrží e-mailovú správu obsahujúcu dokument „potvrdenie“ do 5 pracovných dní od úhrady ceny poukážky, odporúča sa objednávateľovi kontaktovať poskytovateľa e-mailom alebo telefonicky.
 7. Za deň úhrady poukážky sa považuje deň pripísania peňažných prostriedkov v správnej (fakturovanej) sume na bankový účet poskytovateľa uvedený vo faktúre.
 8. Poskytovateľ je oprávnený Poukážku odmietnuť, ak: a) sa už raz uplatnila, b) neobsahuje ochranné prvky, neobsahuje kontrolný kupón alebo je inak viditeľne poškodená, c) sa jedinečné evidenčné číslo Poukážky nevyskytuje v elektronickej evidencii Poukážok. Ak má poskytovateľ akékoľvek pochybnosti o pravosti uplatnenej Poukážky alebo ak sa domnieva, že nastala niektorá zo skutočností uvedených v prvej vete tohto odseku, je oprávnený ponechať si Poukážku uplatnenú zákazníkom na jej preverenie a požadovať od objednávateľa doklad o nadobudnutí Poukážky o čom sa s držiteľom poukážky spíše preberací protokol. Ak sa preverovaním zistí, že Poukážku možno prijať na úhradu ceny služieb a tovarov, vráti sa Poukážka jej držiteľovi. O čas preverovania Poukážky sa predlžuje čas jej platnosti. Ustanovením tohto odseku nie sú vylúčené reklamačné nároky držiteľa, ktorý Poukážku kúpil, voči osobe, od ktorej ju kúpil.

III. Práva a povinnosti držiteľa poukážky pri jej uplatnení   

 1. Poukážku možno uplatniť do dátumu, ktorý je na poukážke vyznačený. Platnosť nie je možné predĺžiť. Ak dátum platnosti vyznačený nie je, platnosť poukážky je 6 mesiacov. Uplynutím doby platnosti poukážky uvedenej na poukážke právo na využitie služby, na ktorú je poukážka vystavená, ZANIKÁ a objednávateľ nemá nárok na akúkoľvek finančnú alebo nefinančnú náhradu, ani nárok na vrátenie objednávateľom zaplatenej ceny alebo jej alikvotnej časti, ani náhradu škody. Predĺženie doby platnosti poukážky NIE JE MOŽNÉ, ak poskytovateľ neurčí inak.
 2. Poukážka je prenosná na iné osoby do momentu jej prvého uplatnenia. Po prvom uplatnení nie je možné poukážku
 3. Poukážku možno uplatniť len v Mieste poskytnutia zdravotnej starostlivosti jej predložením. O uplatnení poukážky je jej držiteľ povinný personál Poskytovateľa informovať vopred. Poukážka musí byť predložená v origináli. V prípade straty alebo znehodnotenia unikátneho kódu poukážky či pozmenenia kódu nie je Poskytovateľ povinný zabezpečiť vydanie novej poukážky s novým kódom.
 4. Rezervácia zdravotných služieb, držiteľom poukážky, je možná výlučne formou offline rezervácie e-mailom alebo telefonicky.
 5. Ak nie je s Poskytovateľom výslovne dohodnuté inak, každú poukážku možno uplatniť iba jednorazovo. Ak hodnota poukážky prevyšuje cenu výkonu, služby alebo tovaru, rozdiel sa držiteľovi poukážky na novú poukážku neprevádza a nevyčerpaná suma sa nevypláca v peniazoch. Ak je hodnota poukážky nižšia ako cenu výkonu, služby alebo tovaru a Poskytovateľ výslovne neurčí inak, držiteľ poukážky je oprávnený rozdiel uhradiť v peniazoch. Pri jednej platbe možno použiť aj viacero poukážok aj kombináciu jednotlivých druhov poukážok, ak Poskytovateľ nestanoví inak. Poskytovateľ si vyhradzuje právo neumožniť kombináciu uplatnenia poukážky a rôznych zliav a akciových ponúk; o takomto obmedzení Poskytovateľ zverejnení informáciu v rámci konkrétnej akciovej ponuky.
 6. Poukážku nie je možné vymeniť za finančné prostriedky (v hotovosti alebo bezhotovostne); bod 5.4 týchto Podmienok tým nie je dotknutý. Poukážku nemožno vymeniť ani za inú poukážku s predĺženou platnosťou. Dobu využitia služby nie je možné predĺžiť na čas po uplynutí doby platnosti poukážky.
 7. Uskutočnením dopytu a kúpou poukážky objednávateľ vyhlasuje a zodpovedá za to, že je osobou plnoletou (vek 18 a viac rokov) a spôsobilou na právne úkony, t.j. spôsobilou vo vlastnom mene nadobúdať práva a preberať na seba povinnosti.
 8. Poskytovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť pacienta. Poukážku je možné uplatniť len po posúdení zdravotného stavu držiteľa poukážky. Poskytovateľ môže odmietnuť poskytnutie zdravotných služieb pre držiteľa poukážky, ak to jeho zdravotný stav nedovoľuje. V takomto prípade je poukážka prenosná a držiteľ ju môže preniesť na inú osobu za podmienok stanovených v týchto obchodných podmienkach.
 9. Po uhradení ceny poukážky nie je možné poukážku vrátiť, ani žiadať vrátenie zaplatenej ceny alebo akúkoľvek inú finančnú či nefinančnú náhradu.
 10. Poukážku zasiela poskytovateľ objednávateľovi po úhrade poukážky objednávateľom na emailovú adresu, alebo si môže objednávateľ vyzdvihnúť poukážku osobne v sídle poskytovateľa.

IV. Ochrana osobných údajov

 1. Objednávateľ poukážky ako dotknutá osoba berie na vedomie, že jeho osobné údaje v rozsahu uvedenom v objednávkovom formulári a údaje týkajúce sa vykonanej platby budú spracúvané Poskytovateľom ako prevádzkovateľom za účelom vystavenia objednanej poukážky. 
 2. Právnym základom spracúvania osobných údajov je podľa článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) splnenie záväzku Poskytovateľa vystaviť zakúpenú poukážku. Poskytnutie vyššie uvedených osobných údajov je zmluvnou požiadavkou a právnym následkom ich neposkytnutia je nemožnosť vystaviť poukážku. Osobné údaje objednávateľa budú uchovávané po dobu 24 mesiacov. Pri spracúvaní osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu alebo profilovaniu.
 3. V prípade personalizácie poukážky podľa bodu 2.3 týchto Podmienok Poskytovateľ použije údaj o mene a priezvisku držiteľa poukážky len na účel vystavenia/výroby poukážky, pričom tieto údaje nebude naďalej uchovávať ani spracúvať žiadnym iným spôsobom. 
 4. Dotknutá osoba má (i) právo požadovať od Poskytovateľa potvrdenie, či sú jej osobné údaje spracúvané, (ii) právo na opravu nesprávnych alebo neúplných osobných údajov, (iii) právo na vymazanie osobných údajov, ak je splnený niektorý z dôvodov uvedených v GDPR, najmä ak osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktoré boli získané, (iv) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak je splnený niektorý z dôvodov uvedených v GDPR, (v) právo na prenosnosť údajov, t. j. právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, a (vi) právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu; v Slovenskej republike je týmto orgánom Úrad na ochranu osobných údajov SR so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27. 
 5. Dotknutá osoba môže kontaktovať poskytovateľa v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a uplatňovať svoje práva buď písomne na adrese, ktorá je ako adresa sídla spoločnosti MEDIKARD s.r.o., zapísaná v príslušnom obchodnom registri alebo prostredníctvom kontaktných údajov uvedených na stránke www.medikardshop.sk 
 6. Osobné údaje budú spracúvať v mene Poskytovateľa jeho zamestnanci, ktorí plnia rôzne úlohy v súvislosti s organizáciou. Poskytovateľ poveril niektorými spracovateľskými operáciami aj tretie osoby (sprostredkovateľov, ktorí spracúvajú osobné údaje v mene prevádzkovateľa, v rozsahu a za podmienok dohodnutých s prevádzkovateľom). Sprostredkovateľmi pri spracúvaní osobných údajov sú osoby, ktoré zabezpečujú technickú prevádzku webovej stránky, prostredníctvom ktorej sú poukážky objednávané. Osobné údaje objednávateľa môžu byť poskytnuté poskytovateľom platobných služieb za účelom realizácie úhrady poukážky. 
 7. O spracúvaní osobných údajov pacientov Poskytovateľom, ku ktorému dochádza v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, prípadne v rámci poskytovania iných služieb alebo pri predaji tovaru, budú držitelia poukážok informovaní pri uzatvorení zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, prípadne pri poskytnutí inej služby či predaji tovaru.

V. Záverečné ustanovenia

 1. Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto Podmienky. Prípadné zmeny nebudú mať vplyv na uplatnenie už vystavených poukážok.
 2. Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na kúpu a využívanie poukážok v rozsahu a spôsobom definovanými v týchto osobitných obchodných podmienkach. Ak ustanovenia týchto obchodných podmienok obsahujú odlišnú úpravu ako všeobecné obchodné podmienky poskytovateľa pre poskytovanie iných zdravotných služieb, sú rozhodujúce ustanovenia týchto osobitných obchodných podmienok a tieto majú prednosť pred ustanoveniami všeobecných obchodných podmienok poskytovateľa.. V rozsahu, v akom sa ustanovenia týchto obchodných podmienok líšia od ustanovení iných obchodných podmienok prevádzkovateľa, sú rozhodujúce ustanovenia týchto obchodných podmienok. V otázkach v týchto obchodných podmienkach neupravených platia ustanovenia všeobecných obchodných podmienok poskytovateľa s výnimkami uvedenými v týchto obchodných podmienkach.
 3. Kúpou poukážky jej objednávateľ vyslovuje súhlas s týmito Podmienkami. Objednávateľ poukážky sa zaväzuje, že držiteľa, ktorému poukážku odovzdá, oboznámi s týmito Podmienkami a zabezpečí, aby ich držiteľ dodržiaval.
 4. Objednávateľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy, súčasťou ktorej sú tieto Podmienky, a to v lehote 14 dní od doručenia potvrdenia podľa bodu 2.2 týchto Podmienok zaslaním oznámenia o odstúpení od zmluvy na adresu sídla Poskytovateľa alebo na kontaktnú e-mailovú adresu Poskytovateľa uvedenú na webových stránkach Poskytovateľa; za týmto účelom je objednávateľ oprávnený použiť i formulár, ktorý tvorí Prílohu č. 1 týchto Podmienok. Poukážku musí v takomto prípade objednávateľ doručiť na vlastné náklady na adresu sídla Poskytovateľa alebo odovzdať osobne v Mieste poskytnutia zdravotnej starostlivosti najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Po splnení podmienok uvedených v tomto bode má objednávateľ nárok na vrátenie vykonanej úhrady.  
 5. Objednávateľ má právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv na subjekt alternatívneho riešenia sporov v súlade so zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v znení neskorších predpisov. 
 6. Tieto osobitné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 26.10.2020

Príloha č. 1 Osobitných obchodných podmienok vystavenia a uplatnenia Darčekových balíčkov poukážok

 

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Adresát:

 

MEDIKARD,s.r.o. Hollého 14/D 08001 Prešov

Nižšie podpísaný(á),

 

Meno a priezvisko:

Adresa:

 

týmto oznamujem spoločnosti MEDIKARD s r.o. („Poskytovateľ“), že odstupujem od zmluvy, predmetom ktorej je záväzok Poskytovateľa vystaviť poukážku a umožniť jej uplatnenie na úhradu ceny zdravotných výkonov, služieb a tovarov ponúkaných Poskytovateľom.

 

Údaje o poukážke:

 

Deň objednávky/úhrady poukážky:

Hodnota poukážky:

Kód vyznačený na poukážke:

 

Vyhlasujem a zodpovedám za to, že vyššie uvedená poukážka nebola uplatnená.  

Peňažné prostriedky žiadam vrátiť na bankový účet, z ktorého bola vykonaná úhrada poukážky. 

Dátum: 

Podpis:

 

 1. Alternatívne riešenie sporov:

V prípade, ak zákazník – spotrebiteľ (fyzická osoba), ktorý pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, nie je spokojný so spôsobom ktorým poskytovateľ služieb ako predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že poskytovateľ porušil jeho práva, má zákazník právo obrátiť sa na poskytovateľa ako predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak poskytovateľ na žiadosť zákazníka podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania zákazníkom, má zákazník právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporu podľa § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s poskytovateľom ako predávajúcim je a) Slovenská obchodná inšpekcia, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Ústredný inšpektorát SOI, Odbor medzinárodných vzťahov a ARS, Prievozská 32, poštový priečinok 29, 827 99 Bratislava alebo elektronicky na ars@soi.sk alebo adr@soi.sk alebo b) iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam oprávnených subjektov je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s ), pričom zákazník má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Zákazník môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre alternatívne riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. Viac informácií o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov nájdete na internetovej stránke Slovenskej obchodnej inšpekcie: http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.

 1. Tieto obchodné podmienky, ako aj všetky právny vzťahy vznikajúce na ich základe sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Všetky právne vzťahy týmito obchodnými podmienkami neupravené sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
 2. Akýkoľvek spor vyplývajúci z týchto obchodných podmienok alebo právnych vzťahov na ich základe vzniknutých, vrátane sporov o výklad týchto obchodných podmienok, v prípade, že sa medzi účastníkmi právneho vzťahu nedosiahne zmierne vyriešenie sporu, bude prináležať do právomoci slovenských súdov.

Orgán dozoru:

Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie, Prievozská 32, Bratislava

Inšpektorát SOI so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj, Obrancov mieru 4675/6, 080 01 Prešov